Menu

Strony przedmiotu Historia

Klasa I

Wymagania programowe.

Starożytna Grecja.

Pojęcia

Postacie

Daty

Umiejętności

Hellada, Hellenowie, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia,

 

 

 • Omówić położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji
 • Wyjaśnić wpływ środowiska geograficznego na gospodarkę i rozwój polityczny starożytnej Grecji
 • Wymienić czynniki jednoczące Greków
 • Wytłumaczyć jaką funkcję pełniła agora

Ateny, demokracja, Zgromadzenie Ludowe, strateg, rada pięciuset, ostracyzm, Akropol

Perykles

508pne,Vw. pne

 • Wymienić nazwy organów władzy ateńskiej polis
 • Określić, które warstwy społeczne w ateńskiej polis posiadały prawa polityczne, a które były ich pozbawione
 • Wskazać podobieństwa i różnice między demokracją ateńską, a współczesną

Sparta, Lakonia, heloci, periojkowie, geruzja, eforzy,

 

 

 • Omówić ustrój Sparty i zadania organów władzy zasady jego funkcjonowania
 • Wyjaśnić znaczenie powiedzeń: „z tarczą lub na tarczy”, „mówić lakonicznie”, „spartańskie warunki”
 • Wymienić etapy wychowania spartańskiego
 • Umiejscowić w czasie i porównać system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Sparcie i Atenach peryklejskich

Hoplita, Termopile, Maraton

Miltiades, Leonidas, Temistokles, Kserkses, Dariusz

490pne, 480pne,

 • Wymienić przyczyny wojen grecko-perskich
 • Omówić wygląd uzbrojenie greckiego hoplity
 • Przedstawić przebieg grecko-perskiego konfliktu
 • Wyjaśnić pochodzenie tradycji biegu maratońskiego
 • Wyjaśnić symboliczne znaczenie słów: „Termopile”, „Przechodniu, powiedz Sparcie, żeśmy tu polegli wierni jej prawom”

Olimp, wyrocznia, Pytia, mit, heros,

Zeus, Hera, Posejdon, Hades, Atena, Afrodyta, Hermes, Dionizos, Demeter, Apollo

 

 • Scharakteryzować system wierzeń greckich
 • Wskazać atrybuty poszczególnych bóstw
 • Omówić rolę religii jako czynnika jednoczącego Greków
 • Wyjaśnić wpływ mitologii greckiej na cywilizację współczesną wyjaśniając genezę i znaczenie zwrotów: syzyfowa praca, pięta Achillesa, nić Ariadny, stajnia Augiasza, koń trojański, puszka Pandory, wierna Penelopa

Olimpia, olimpiada, pięciobój olimpijski, gimnazjon

 

776pne, 1896

 • Opisać przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich
 • Wymienić dyscypliny sportowe znane starożytnym Grekom
 • Omówić rolę igrzysk jako czynnika jednoczącego Greków

Przedstawić podobieństwa i różnice między starożytnymi a współczesnymi igrzyskami olimpijskimi

„Iliada”, „Odyseja”, porządek dorycki, joński, koryncki, dramat, tragedia, komedia, filozofia, akademia, liceum

Homer, Sofokles, Fidiasz, Myron, Pitagoras, Tales z Miletu, Euklides, Archimedes, Sokrates, Platon, Arystoteles, Herdot, Hipokrates

 

 • Omówić rolę teatru w życiu starożytnych Greków, jako czynnika jednoczącego
 • Omówić najważniejsze osiągnięcia kultury greckiej
 • Opisać dokonania nauki greckiej

Związek Morski, kultura hellenistyczna, węzeł gordyjski

Filip II, Aleksander Macedoński

334pne, 323pne

 • Opisać przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko Persom
 • Omówić skutki powstania imperium Aleksandra
 • Podać cech kultury hellenistycznej

 

Starożytny Rzym.

Daty

Postacie

Pojęcia

Umiejętności

753 pne, 509pne

Romulus, Remus;

Latynowie, Lacjum, patrycjusz, plebejusz, Etruskowie, wilczyca kapitolińska;

 • Opowiedzieć legendę o założeniu Rzymu;
 • Wymienić nazwy warstw społecznych w Rzymie;

 

 

Republika, zgromadzenie ludowe, senat, konsul, dyktator, trybun ludowy, prawo veto;

 • Przedstawić zasady funkcjonowania republiki rzymskiej;
 • Omówić zadania Zgromadzenia Ludowego, senatu i poszczególnych urzędników rzymskich

216pne, 202pne, 146pne, 52pne

Hanibal;

Kartagina, Legion, wojny punickie, Imperium Rzymskie,

 • Omówić przyczyny podbojów rzymskich
 • Omówić skutki podbojów rzymskich
 • Opisać przebieg wojen punickich
 • Wskazać na mapie terytoria zajęte przez Rzym
 • Omówić postawy Rzymian wobec niewolników i ludów podbitych

73pne, 44pne;

Spartakus, Juliusz Cezar, Oktawian August, Kleopatra;

Prowincja, namiestnik, łuk triumfalny, triumf, gladiator, arystokracja;

 • Wyjaśnić skąd pochodzili niewolnicy
 • Omówić przyczyny i skutki powstania niewolników
 • Wymienić dokonania Juliusz Cezara

 

27pne

Marek Antoniusz;

pax romana, cesarstwo, cesarz, pryncypat, romanizacja, szlak bursztynowy, barbarzyńcy, limes,

 • Opowiedzieć w jaki sposób budowano drogi w Rzymie i jaka była ich funkcja
 • Wyjaśnić zasadę pryncypatu
 • Wymienia dokonania Oktawiana Augusta

 

Justynian, Wergiliusz, Mecenas;

Forum Romanum, Koloseum, termy, akwedukty, Prawo XII tablic,

 • Omówić funkcje Forum Romanum i łaźni rzymskich
 • Wymienić osiągnięcia kultury i architektury rzymskiej
 • Omówić osiągnięcia rzymskie w dziedzinie prawa i jego wpływ na współczesne systemy prawne
 • Podać przykłady wpływu kultury greckiej na rzymską
 • Ocenić wkład Rzymian w rozwój kultury i jej wpływ na współczesną cywilizację

7-4pne, 313r., 392r.

Jezus z Galilei, Herod Wielki, Poncjusz Piłat, Paweł z Tarsu, Konstantyn Wielki, Teodozjusz Wielki

Mesjasz, apostołowie, chrześcijaństwo, Pismo Św., Ewangelie, heretyk,

 • Omówić czas i miejsce narodzin i rozprzestrzenienia się chrześcijaństwa
 • Scharakteryzować działalność Jezusa
 • Wymienić najważniejsze zasady wiary chrześcijańskiej
 • Omówić przyczyny i podać przykłady prześladowania chrześcijan w państwie rzymskim

395r., 476r.

Dioklecjan, Odoaker, Romulus Augustulus;

Barbarzyńcy, Wandalowie, Hunowie

 • Omówić próby podejmowane przez Dioklecjana, Konstantyna i Teodozjusza
 • Wskazać na mapie linię podziału cesarstwa rzymskiego
 • Omówić wewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego
 • Omówić zewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego

 

Wczesne Średniowiecze.

Daty

Postacie

Pojęcia

Umiejętności

1054

Justynian I Wielki

Hagia Sophia, ogień grecki, ikona, katolicyzm, prawosławie, schizma wschodnia

 • Podać daty istnienia oraz tereny jakie zajmowało Bizancjum
 • Wymienić reformy wprowadzone przez Justyniana Wielkiego
 • Omówić i rozpoznać osiągnięcia Bizancjum jako kontynuatora cesarstwa rzymskiego w dziedzinie nauki i kultury (prawo, architektura, sztuka)
 • Wyjaśnić przyczyny i skutki rozłamu w Kościele w XI wieku

622

Mahomet, Allach, kalif

Isalam, muzułmania, Koran, hidżra, dżihad, meczet, minaret, arabeska

 • Omówić podstawowe zasady i symbole islamu
 • Podać daty i kierunki podbojów arabskich
 • Omówić role Arabów w ocaleniu dorobku starożytnych Greków i Rzymian
 • Przedstawić osiągnięcia arabskie w dziedzinie kultury i nauki

496, 732, 800

Chlodwig, Karol Młot, Pepin Mały, Karol Wielki

Majordom, marchia, hrabstwo, 7 sztuk wyzwolonych, minuskuła, renesans karoliński

 • Omówić znaczenie przyjęcia chrztu przez Chlodwiga
 • Omówić powstanie Państwa Kościelnego
 • Scharakteryzować rządy Karola Wielkiego (renesans karoliński, koronacja, gospodarka i administracja)

843, 962

Ludwig Pobożny, Ludwig Niemiecki, Karol Łysy, Lotar, Otton I, Otton III,

Traktat w Verdun, Rzesza Niemiecka, uniwersalizm

 • Wymienić postanowienia traktatu w Verdun i ocenić jego znaczenie
 • Omówić dokonania Ottona I i Ottona III
 • Scharakteryzować główne idee uniwersalnego cesarstwa Ottona III

1066

Wilhelm Zdobywca

Normanowie, (wikingowie), runy

 • Podać przyczyny wypraw organizowanych przez Normanów
 • Wskazać kierunki ekspansji Normanów
 • Wymienić państwa powstałe na terenie Skandynawii
 • Omówić okoliczności pojawienia się Normanów w Anglii

 

Cyryl i Metody, Włodzimierz Wielki, Stefan Wielki

Głagolica, cyrylica, latopis

 • Opisać działalność misyjną Cyryla i Metodego
 • Przedstawić dokonania Włodzimierza Wielkiego i Stefana Wielkiego

1077, 1122

Grzegorz VII, Henryk IV, Sylwester II

Ekskomunika, inwestytura, Canossa, konkordat wormacki

 • Scharakteryzować sytuację w kościele w X-XI wieku
 • Omówić na czym polegał spór o inwestyturę, opisać jego przebieg i w jaki sposób został rozwiązany
 • Wytłumaczyć znaczenie powiedzenia: „pójść do Canossy”

 

Polska pierwszych Piastów.

Pojęcia

Postacie

Daty

Umiejętności

Drużyna książęca, woj, kmieć, Dagome iudex, monarchia patrymonialna

Mieszko I, Dobrawa, Ibrahim ibn Jakub

966

 • Wymienić nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących zimie polskie i wskazuje na mapie ich siedziby
 • Opisać okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka
 • Wymienić polityczne, kulturowe i społeczne skutki przyjęcia chrztu
 • Określić jakie informacje znalazły się w dokumencie Dagome iudex
 • Wskazać charakterystyczne cechy monarchii patrymonialnej

 

Zjazd gnieźnieński, metropolia, trybut, Łużyce i Milsko, Grody Czerwieńskie

Bolesław Chrobry, Otton III, św. Wojciech, gród

1000, 1025

 • Opisać przebieg misji św. Wojciecha
 • Wymienić przyczyny i skutki zjazdu w Gnieźnie
 • Wskazać na mapie tereny podbite przez Bolesława Chrobrego

 

Kasztelanie

Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały (Szczodry), biskup Stanisław

1076

 • Omówić reformy Kazimierza Odnowiciela
 • Wyjaśnić przyczyny i skutki sporu króla Bolesława z biskupem

Statut, senior, dzielnica senioralna

Władysław Herman, Zbigniew, Bolesław Krzywousty, Henryk V, Władysław Wygnaniec, Mieszko Stary, Bolesław Kędzierzawy, Henryk Sandomierski

1109, 1138

 • Przedstawić okoliczności najazdu cesarza niemieckiego Henryka V na Polskę
 • Podać przyczyny powstania statutu Bolesława Krzywoustego
 • Wymienić postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego
 • Wskazać na mapie dzielnicę senioralną oraz ziemie przyznane poszczególnym synom

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach, ul. Główna 42
  44-290 Jejkowice
  ul. Główna 42
 • (+32) 4302112
  faks (32) 4229599

Galeria zdjęć